Częste pytania i odpowiedzi

W najbliższym roku akademickim zaplanowano uruchomienie dwóch nowych stacjonarnych kierunków studiów: Międzydziedziniwe Indywidualne Studia Humanistyczne i Społeczne (studia I stopnia) oraz Quantum Information Technology (studia II stopnia prowadzone w języku angielskim). W ofercie znajdą się również nowe formy i poziomy funkcjonujących już na UG studiów, m.in.: Cultural Communication (studia stacjonarne II stopnia w języku angielskim) oraz specjalność Business Informatics, (studia stacjonarne II stopnia w języku angielskim).

Rekrutacja na studia prowadzona jest internetowo w systemie IRK (Internetowej Rekrutacji Kandydatów), który zostanie uruchomiony 1 czerwca. Od tego dnia wszyscy będą mogli się zarejestrować. Zapis na studia powiązany jest z koniecznością wpisania wyników, stanowiących kryterium kwalifikacyjne na danym kierunku. Oznacza to, że tegoroczni maturzyści będą mieli możliwość zapisu na kierunek dopiero po otrzymaniu świadectw maturalnych.

Na Uniwersytecie Gdańskim nie ma wymagań odnośnie poziomu egzaminu maturalnego.
Jeżeli na egzaminie maturalnym kandydat zdawał poziom podstawowy, to wynik matury mnoży się tylko przez mnożnik przypisany do przedmiotu na danym kierunku.
Jeżeli kandydat zdawał poziom rozszerzony, to wynik matury mnoży się przez mnożnik przypisany do przedmiotu na danym kierunku i dodatkowo przez współczynnik 1,5.
Jeżeli kandydat zdawał dany przedmiot na obu poziomach, ma możliwość wpisania do systemu IRK obydwu wyników – wówczas system wybierze korzystniejszy rezultat.

Jeśli kandydat na studia II stopnia jest już po obronie pracy dyplomowej - może ubiegać się
o przyjęcie na studia. Kandydat musi jednak posiadać zaświadczenie o odbytej obronie. Osoby, które nie przystąpiły jeszcze do obrony, nie mogą przystąpić do procesu kwalifikacyjnego na studia.

Kierunek może zostać nieuruchomiony w przypadku niewypełnienia liczby miejsc na kierunku lub specjalności, określonej na poziomie minimum 25 osób.

Sportowcy posiadający wybitne osiągnięcia w dyscyplinach olimpijskich oraz ujętych w programie Akademickich Mistrzostw Polski otrzymują w toku postępowania kwalifikacyjnego na poszczególne kierunki studiów pierwszego stopnia oraz jednolitych studiów magisterskich prowadzonych w formie stacjonarnej dodatkowe punkty, w zależności od aktualnie posiadanej klasy sportowej (mistrzowska międzynarodowa, mistrzowska, pierwsza lub druga klasa sportowa).

Opłata rekrutacyjna wynosi 85 zł i pobierana jest za każdy kierunek studiów.
Opłaty rekrutacyjnej dokonuje się do końca rejestracji na danym kierunku studiów, na indywidualny numer konta bankowego wygenerowany przez system IRK, dostępny w zakładce "Płatności".
Opłata rekrutacyjna zwracana jest wyłącznie w przypadku rezygnacji z kierunku przed zakończeniem terminu rejestracji lub w przypadku nieuruchomienia kierunku.

Uniwersytet Gdański ustala corocznie limity przyjęć (liczbę miejsc) na poszczególnych kierunkach studiów. Limity przyjęć na dany rok podajemy na stronach z opisami poszczególnych kierunków. Na studia przyjmowane są osoby z najlepszą punktacją w ramach ustalonego limitu dla kierunku. Uczelnia nie narzuca progów punktowych, od których przyjmuje Kandydatów na kierunki w danym roku akademickim.
Publikowane na stronie Rekrutacji progi punktowe obrazują punkty, jakie uzyskały ostatnie osoby na liście, przyjęte na wybrane kierunki studiów.

Spis wymaganych dokumentów znajduje się na stronie: dokumenty. Tegoroczni maturzyści, nie będący olimpijczykami i wybitnymi sportowcami, składają tylko 3 dokumenty: podanie o przyjęcie na studia, poświadczoną przez Uniwersytet Gdański lub notariusza kserokopię świadectwa dojrzałości oraz zdjęcie.

Komisja rekrutacyjna właściwa dla danego kierunku studiów w wyznaczonym terminie ogłasza listę kandydatów. Kandydat chcący brać udział w dalszych etapach procesu rekrutacji w celu przyjęcia na studia, po ogłoszeniu przez komisję listy kandydatów, powinien złożyć w tekturowej teczce w ciągu 7 dni kalendarzowych komplet wymaganych dokumentów.
Dokumenty mogą zostać dostarczone osobiście, przez osobę "trzecią", a także nadesłane pocztą (uwaga - nie liczy się data stempla pocztowego a data wpływu dokumentów do komisji).
Dokumenty składa się w odpowiedniej komisji rekrutacyjnej na wydziale (nie w Biurze Rekrutacji).

Niestety, zgodnie z Rozporządzeniem w sprawie studiów w teczce studenta muszą się znaleźć dokumenty w wersji papierowej. Obecna sytuacja epidemiologiczna nie spowodowała zmiany zapisów w tym zakresie.

Rekrutacja na każdy kierunek a nawet formę (stacjonarną i niestacjonarną) tego samego kierunku, to osobne postępowanie rekrutacyjne, dlatego kandydaci - którzy chcą dalej brać udział w rekrutacji na dany kierunek (formę) – są zobowiązani dostarczyć komplet dokumentów na każdy kierunek (formę) z osobna, w siedzibie komisji na wydziale, w ciągu 7 dni od ogłoszenia listy kandydatów na danym kierunku.

Studenci mogą otrzymać stypendium socjalne, jeżeli dochód w ich rodzinie nie przekracza 1000,00 zł na osobę miesięcznie.
Trzeba wziąć pod uwagę, że większość otrzymywanych przez rodzinę świadczeń socjalnych (np. 500 plus) nie wlicza się do dochodu.
Wnioski o stypendia składa się na początku roku akademickiego. Szczegółowe i aktualne informacje można zawsze znaleźć na stronie stypendia.ug.edu.pl.
W roku akademickim 2020/21 najwyższe stypendium socjalne wynosiło 770,00 zł. Dodatkowo osoby spoza Trójmiasta, które na czas studiów wynajmują pokój albo wprowadzają się do akademika dostają stypendium 110 zł większe, tzw. stypendium socjalne w zwiększonej wysokości, które maksymalnie może wynieść 880,00 zł.
Stypendium wypłacane jest przez dziewięć miesięcy od października do czerwca.

Ponadto osoby posiadające orzeczenie o niepełnosprawności także mogą liczyć na finansowe wsparcie.
Przy znacznym stopniu niepełnosprawności stypendium specjalne w roku akademickim 2020/20201 wynosiło 600,00 zł miesięcznie,
przy umiarkowanym 460,00 zł miesięcznie,
przy lekkim 410,00 zł miesięcznie.

W roku akademickim 2021/2022 stawki stypendiów socjalnych i specjalnych mogą wzrosnąć.

Studenci mogą składać wnioski także o jednorazowe zapomogi w przypadku nagłego i przejściowego pogorszenia się sytuacji materialnej, np. utraty pracy, kradzieży na rzecz studenta, wypadku, choroby czy śmierci bliskiej osoby.

Szczegółowe informacje znajdują się na stronie www.stypendia.ug.edu.pl.

Studenci mogą otrzymać stypendium Rektora. W roku akademickim 2020/2021 wynosiło ono 700,00 zł miesięcznie i również było wypłacane przez dziewięć miesięcy, od października do czerwca.
Stypendium rektora można dostać już na pierwszym roku studiów. Jest ono wtedy przeznaczone dla absolwentów szkół średnich, którzy są laureatami olimpiad przedmiotowych i tzw. okołoprzedmiotowych oraz dla sportowców, którzy mogą pochwalić się medalem Mistrzostw Polski w danym sporcie.

W kolejnych latach stypendium Rektora można otrzymać za
wysoką średnią;
osiągnięcia naukowe (m.in. za autorstwo artykułów, udział w konferencjach, prace w projektach badawczych);
osiągnięcia sportowe (m.in. za zdobycie medalu Mistrzostw Polski czy Akademickich Mistrzostw Polski);
osiągnięcia artystyczne (m.in. udział w recenzowanych koncertach, przeglądach, wystawach).

W roku akademickim 2021/2022 stawki stypendium Rektora mogą wzrosnąć. Stypendium Rektora może otrzymywać do 10 procent studentów danego kierunku.

Dodatkowo raz w roku studenci mogą otrzymać nagrodę rektora za zaangażowanie w życie kulturalne i sportowe uczelni oraz za działalność społeczną i organizacyjną.
W roku akademickim 2020/2021 przyznawano nagrody Rektora w trzech stopniach, odpowiednio 500, 1000 i 1500 zł.

Szczegółowe informacje znajdują się na stronie www.stypendia.ug.edu.pl.

Na Uniwersytecie studenci mogą realizować się w ramach szeregu aktywności, uprawiać sport na naprawdę wysokim poziomie, angażować się działalność w ramach grup twórczych czy artystycznych w ramach Akademickiego Centrum Kultury „Alternator” i Akademickiego Związku Sportowego.
Znaczna część studentów naszej Uczelni angażuje się także działalność społeczną i naukową. Na Uczelni działa koło 140 kół naukowych i organizacji studenckich, część z nich w ramach wydziałów a część jako organizacje pozawydziałowe. Każdy znajdzie organizację czy koło w ramach którego będzie mógł realizować swoje zainteresowania. Funkcjonują koła zajmujące się naukami ścisłymi jak matematyka czy fizyka, koła dotyczące nauk eksperymentalnych jak koła ornitologów czy fizjologów, niezwykle utytułowane koło chemików. Silnie reprezentowane są koła naukowe związane z filologiami (językiem chińskim, językami skandynawskimi). W kołach naukowych odnajdą się studenci zainteresowani filmem, dziennikarstwem, różnymi gałęziami prawa itp. Co ważne nie ma ograniczeń w zakresie przystąpienia do koła, nie ma więc przeciwskazań by student prawa realizował się w kole naukowym teatrologów czy kole Antropologów.
Dzięki działaniom uczelni studenci mają możliwość poszerzania wiedzy nie tylko w ramach programu kształcenia bowiem Centrum Aktywności Studenckiej i Doktoranckiej organizuje bezpłatne warsztaty dzięki którym żacy poznają tajniki związane z aktywnością zawodową, budowaniem wizerunku, pomocą stypendialną, reklamą na portalach społecznościowych a także co ważne z pracą naukową. Osoby które zdecydują się na działalność naukową po napisaniu pierwszych artykułów mają możliwość opublikowania ich w uczelnianym czasopiśmie „Progress” gdzie podlegają profesjonalnemu procesowi recenzji.
Studenci mogą także realizować się w organizacjach studenckich czy działać społecznie. Między innymi przy organizacji zbiórek charytatywnych, przykładem jest funkcjonująca od kilku lat akcja Uraduj Groszem dzięki której społeczność akademicka działa na rzecz potrzebujących. Ostatnio zorganizowana została zbiórka na rzecz Centrum Praw Kobiet oraz debata dotycząca praw kobiet. W najbliższym czasie organizowany jest turniej szachowy. Dzięki aktywności studentów realizujemy także projekt różowej skrzyneczki na UG, która zapobiegać ma ubóstwu menstruacyjnemu.
Jest to niezwykle mały wycinek możliwych aktywności realizowanych często pomimo pandemii, jak widać możliwości samorealizacji dla zainteresowanych są niemal nieograniczone. Zapraszam do Centrum Aktywności Studenckiej i Doktoranckiej gdzie można dowiedzieć się więcej o konkretnych rodzajach aktywności, gdzie zainteresowani studenci zostaną skierowani do odpowiednich kół czy organizacji. Siedziba Centrum mieści się w budynku przy ulicy Wita Stwosza 58, w czasie pandemii odbywają się konsultacje na platformie Ms Teams.

Juwenalia są tradycyjnym świętem braci studenckiej, które odbywa się późną wiosną. Juwenalia na Uniwersytecie Gdańskim tradycyjnie określane są mianem Neptunaliów. W ramach Neptunaliów na UG odbywają się liczne koncerty, konkursy, pokazy filmów, kabaretony i wiele wiele innych. Oprócz tego Uniwersytet Gdański uczestniczy w projekcie Juwenaliów Gdańskich czyli festiwalu organizowanego wspólnie przez 6 publicznych trójmiejskich uczelni we współpracy z miastem oraz Fundacją Gdańską. W ramach festiwalu na kilku scenach zlokalizowanych w różnych częściach Gdańska wystąpiło wielu muzyków zarówno krajowych jak i zagranicznych jak Organek, Pezet, Kult, Ella Eyre. Niestety Juwenalia w zeszłym roku nie mogły się odbyć, w tym roku również prawdopodobnie się nie odbędą, z całą pewnością jednak po okresie pandemii powrócą ze zdwojoną siłą 😊

Uniwersytet Gdański obecnie dysponuje siedmioma domami studenckimi zlokalizowanymi na terenie Trójmiasta. Wszystkie akademiki zostały zmodernizowane i zapewniają wysoki standard zakwaterowania, studenci mogą zamieszkać w pokojach jedno lub dwuosobowych. We wszystkich domach studenckich jest nieodpłatny dodatkowo dostęp do szybkiego internetu. Koszt zamieszkania zależnie od standardu i lokalizacji wynosi od 370 do 520 zł. W opłatę wliczone są wszystkie media, cena jest więc bardzo atrakcyjna.
Wniosek o zakwaterowanie składa się elektronicznie nie ma więc potrzeby osobistego stawienia się. Odpowiedzi na wszystkie pytania związane z zakwaterowaniem udzielane są w Dziale Domów Studenckich który mieści się przy ulicy Bażyńskiego 1a.

W ofercie I stopnia posiadamy dwa kierunki: Iberystykę oraz Filologie romańska, umożliwiające studiowanie języka hiszpańskiego.

Rekrutacja prowadzona jest na kierunek. Wybór specjalności następuje po trzecim semestrze. Dana specjalność zostanie uruchomiona pod warunkiem zapisania się na nią co najmniej 25 osób. Do wyboru są 4 specjalności: Bankowość i doradztwo finansowe, Finanse i ubezpieczenia, Finanse przedsiębiorstw i controlling, Rachunkowość

W procesie rekrutacyjnym na tym kierunku bierzemy pod uwagę tylko wyniki ze świadectwa maturalnego.

https://ug.edu.pl/rekrutacja/studia/kierunki_studiow/20212022/dziennikarstwo_i_komunikacja_spoleczna-stacjonarne-i_stopnia

Kierunek z zeszłym roku cieszył się ogromnym zainteresowaniem. Przykładem jest liczba osób na jedno miejsce (około 8 osób na miejsce). Opis kierunku jak i inne przydatne informacje na temat tego kierunku znajdują się na stronie: https://ug.edu.pl/rekrutacja/studia/kierunki_studiow/20212022/produkcja_form_audiowizualnych-stacjonarne-i_stopnia

Program studiów znajduje się w opisie kierunku lub na stronie wydziałowej: https://ug.edu.pl/rekrutacja/studia/kierunki_studiow/20212022/miedzynarodowe_stosunki_gospodarcze_specjalnosc_international_business-stacjonarne-i_stopnia

Oferta studiów podyplomowych znajduje się na poniższej stronie: https://ug.edu.pl/rekrutacja/studia_podyplomowe/lista/all.
Proszę o śledzenie aktualnych ofert studiów.

Dokumenty mogą zostać dostarczone osobiście, przez osobę trzecią, a także nadesłane pocztą (uwaga - nie liczy się data stempla pocztowego a data wpływu dokumentów do komisji).
W związku z zapewnieniem bezpieczeństwa w okresie zagrożenia zakażeniem koronawirusem SARS-Cov-2 wskazane jest, aby wymagane dokumenty złożyć, po ogłoszeniu listy kandydatów, przesyłką pocztową za potwierdzeniem odbioru lub przesyłką kurierską na adres właściwej Komisji Rekrutacyjnej na Wydziale.
Jeżeli zdecydujecie się Państwo na osobiste złożenie dokumentów prosimy o przestrzeganie zasad epidemiologicznych.

Zasady przyznawania miejsc i kwaterowania w domach studenckich Uniwersytetu Gdańskiego, określa Regulamin:
https://ug.edu.pl/studenci/studia_i_i_ii_stopnia_oraz_jednolite_magisterskie/sprawy_socjalne/akademiki/regulamin_przyznawania_miejsc

Z pominięciem postępowania rekrutacyjnego przyjęty zostanie tylko laureat konkursu „Olimpiada Solidarności. Dwie dekady historii” organizowanego przez Fundację Centrum Solidarności.
Szczegółowe informacje na temat kryteriów kwalifikacyjnych można uzyskać na stronie Rekrutacji.

Na kierunku Skandynawistyka II stopnia, obowiązywać będzie Egzamin ustny w języku szwedzkim lub duńskim lub norweskim lub fińskim na temat projektu pracy magisterskiej.

Rozporządzenie w sprawie wysokości opłat za studia wkrótce pojawi się na stronie.

Na kierunku Dziennikarstwo i komunikacja społeczna.

W przypadku niewypełnienia limitu przyjęć na kierunku lub specjalności, określonej na poziomie minimum 25 osób, kierunek lub specjalność nie zostają uruchomione.

Przyjęcie kandydatów na pierwszy rok studiów pierwszego stopnia i jednolitych studiów magisterskich następuje na podstawie wyników postępowania rekrutacyjnego, którego elementami jest konkurs świadectw dojrzałości. Zgodnie z treścią uchwały dodatkowymi uprawnieniami, dającymi dodatkowe punkty w procesie rekrutacyjnym są jedynie wybitne osiągnięcia sportowe.

Próg punktowy to wynik ostatniej osoby, która została przyjęta na dany kierunek studiów. Progi punktowe z ubiegłych lat dostępne są na naszej stronie internetowej: https://ug.edu.pl/sites/default/files/_nodes/strona/80914/files/progi_punktowe_2020_2021_i_i_ii_stopien_studia_stacjonarne.pdf

Transport i logistyka jest to specjalność w ramach kierunku Ekonomia. Rekrutacja prowadzona jest na kierunek. Wybór specjalności następuje na II roku studiów na podstawie listy rankingowej średniej wszystkich ocen z I roku studiów.Na stronie wydziału znajdują się wszystkie odpowiedzi odnośnie tej specjalności https://ekonom.ug.edu.pl/web/rekrutacja/index.html?lang=pl&ao=til1

Kierunek Psychologia jest jednym z najpopularniejszych kierunków na UG. Progiem punktowym na naszej Uczelni nazywamy wynik ostatniej osoby, która mieściła się w limicie przyjęć na danym kierunku studiów. Zatem wynik ostatniej osoby na tym kierunku wynosił 103,30 pkt.
Progi punktowe z ubiegłych lat dostępne są na naszej stronie internetowej: https://ug.edu.pl/sites/default/files/_nodes/strona/80914/files/progi_punktowe_2020_2021_i_i_ii_stopien_studia_stacjonarne.pdf

Wymagane przedmioty na kierunku Kryminologia znajdują się w Kryteriach kwalifikacyjnych: https://ug.edu.pl/rekrutacja/studia/kierunki_studiow/20212022/kryminologia-stacjonarne-i_stopnia

Kandydaci którzy uzyskali wykształcenie za granicą i posiadają uprawnienia do studiowania w Polsce na zasadach obowiązujących obywateli polskich (obywatele EU oraz kandydaci z uprawnieniami), proszeni są o kontakt z Biurem Rekrutacji foreignstudens@ug.edu.pl

Właściwie jest to zależne od kierunku studiów - są kierunki, na które trudno się dostać nawet na studia niestacjonarne np. Psychologia a są kierunki, na których wyniki znacznie się różnią od tych uzyskanych na studiach stacjonarnych. Jednakże limity miejsc zazwyczaj przewyższają liczbę chętnych i przyjmujemy wszystkich kandydatów.

Kandydaci którzy uzyskali wykształcenie za granicą i posiadają uprawnienia do studiowania w Polsce na zasadach obowiązujących obywateli polskich (obywatele EU oraz kandydaci z uprawnieniami), proszeni są o kontakt z Biurem Rekrutacji foreignstudens@ug.edu.pl

Tegoroczne opłaty dostępne są na stronie https://ug.edu.pl/.../studia_i_i.../oplaty/oplaty_za_studia. Nowe zarządzenie Rektora wyjdzie wkrótce.

Na pewno nie w tym roku. Zasady rekrutacji na kolejny rok akademicki zostaną opublikowane do końca czerwca. Być może pojawi się coś nowego.

Oczekiwany poziom znajomości języka angielskiego i niemieckiego to poziom B1

Wszystkie terminy rekrutacyjne podane są na stronie: https://ug.edu.pl/rekrutacja/studia_i_i_ii_stopnia_oraz_jednolite_magisterskie/terminy/terminy_rekrutacji_i_adresy_komisji

Kandydat, który brał udział w pierwszym naborze i dokonał opłaty rekrutacyjnej, zwolniony jest z konieczności dokonania drugiej płatności na poczet drugiego naboru.

W świetle obecnych przepisów prawnych, każdy może studiować dowolną ilość kierunków, na różnych uczelniach, czy w obrębie tej samej, niestacjonarnie i stacjonarnie itd. To decyzja studenta, czy poradzi sobie na kliku kierunkach.

Kandydat wnosi opłatę za dany kierunek oraz poziom studiów. Za tryb stacjonarny i niestacjonarny tego samego kierunku kandydat wnosi jedną opłatę.

Jak co roku kierunek Prawo cieszy się dużym zainteresowaniem wśród kandydatów. Liczba kandydatów na miejsce wyniosło 5,5.

Zachęcamy do zapoznania się ze stroną dostępną pod adresem: https://ug.edu.pl/rekrutacja/studia/kierunki_studiow/20212022/miedzynarodowe_stosunki_gospodarcze-stacjonarne-i_stopnia, na której znajdują się wszelkie informacji.

Kierunki z wykładowym językiem angielskim są płatne.

Kandydaci którzy uzyskali wykształcenie za granicą i posiadają uprawnienia do studiowania w Polsce na zasadach obowiązujących obywateli polskich (obywatele EU oraz kandydaci z uprawnieniami), proszeni są o kontakt z Biurem Rekrutacji foreignstudens@ug.edu.pl

Kierunki prowadzone w języku angielsku są z tego tytułu odpłatne.

W trakcie rekrutacji Kandydat wskazuje preferowaną specjalność (spośród następujących dostępnych opcji: Skandynawistyka – linia norweska, linia szwedzka, linia duńska, linia fińska) w systemie IRK na etapie zapisu na kierunek.
Jednakże sam podział na specjalności następuje na podstawie listy rankingowej osób przyjętych (więc na daną chwilę nie jestem w stanie Pani powiedzieć na jakiej specjalności by Pani studiowała).

Studenci, którzy zainteresowani są przeniesieniem z innej uczelni proszeni są o kontakt z Rektorem pod adresem rektor_studenci@ug.edu.pl. Każda sprawa przeniesienia rozpatrywana jest przez Rektora indywidualnie.

Po zakończeniu rekrutacji podstawowej na danym kierunku, Rektor na wniosek dziekana może podjąć decyzję o przeprowadzeniu dodatkowego naboru w jednym z dwóch dostępnych trybów: dodatkowa rekrutacja lub rekrutacja uzupełniająca.

Rekrutacja dodatkowa przeprowadzana jest na zasadach obowiązujących w rekrutacji podstawowej i skierowana jest do wszystkich kandydatów na studia, niezależnie czy brali oni udział w rekrutacji podstawowej na dany kierunek. Ogłoszenia o rekrutacjach dodatkowych oraz obowiązujących terminach postępowania rekrutacyjnego na dany kierunek studiów publikowane są na stronie internetowej Uniwersytetu Gdańskiego. Kandydaci zapisują się na wybrany kierunek w systemie IRK i przechodzą kolejne etapy rekrutacji. Rekrutacja na semestr zimowy: na studia stacjonarne – trwa do 30 września 2021 r.; na studia niestacjonarne – trwa do 30 października 2021 r.; w uzasadnionych przypadkach – na studiach stacjonarnych – rekrutacja może zostać przedłużona decyzją Rektora.

Rekrutacja uzupełniająca dotyczy kierunków, na których liczba miejsc została wypełniona w rekrutacji podstawowej, a wskutek rezygnacji osób przyjętych zwolniły się miejsca. Liczba zwolnionych miejsc zostanie określona na podstawie rezygnacji dokonanych w grupie osób przyjętych na studia. Decyzja o rekrutacji uzupełniającej zostaje podjęta w terminie do dnia 10 października 2021 r.
W rekrutacji uzupełniającej, na podstawie wyników uzyskanych w rekrutacji podstawowej mogą brać udział kandydaci, którzy ubiegali się o przyjęcie na określony kierunek i formę studiów, lecz nie zostali przyjęci na studia.

W uzasadnionych przypadkach Rektor może na wniosek dziekana zwiększyć limit przyjęć na dany kierunek studiów.

Program Erasmus+ daje studentom możliwość zdobywania wiedzy oraz sprawdzenia się w międzynarodowym środowisku dowolnej uczelni europejskiej. Najważniejszym aspektem jest możliwość praktycznego zastosowania języka obcego. Przez uczestnictwo w programie można poznać inne kultury oraz zawiązać nowe przyjaźnie.

W ramach Programu Erasmus+ wyjechać można głównie do krajów Unii Europejskiej, ale również do Norwegii, Turcji czy innych krajów pozaunijnych. To, dokąd można wyjechać, warunkują umowy międzyuczelniane, jakimi dysponuje dany wydział.
Zainteresowaniem cieszą się wszystkie kraje i kierunki. Najbardziej oblegane są Hiszpania, Francja i Niemcy. W przyszłym roku akademickim studenci będą mieli po raz pierwszy okazję wyjechać do Jordanii czy Izraela i są to najbardziej odległe miejsca.

Na każdym poziomie studiów każdy student ma do dyspozycji 12 miesięczny kapitał mobilności, który może dowolnie rozdysponować na mobilności w ramach Programu. Mogą to być zarówno wyjazdy w celu studiowania, ale także praktyk. Pamiętać trzeba tylko, że minimalny okres, za jaki przysługuje dofinansowanie, to w przypadku studiów 3 m-ce, w przypadku praktyk- 2 m-ce.

Rekrutacja na studia odbywa się na wydziale macierzystym raz w roku, na przełomie lutego i marca. W przypadku praktyk sytuacja wygląda nieco inaczej, ponieważ tu rekrutacja ma charakter ciągły. Większa inicjatywa spoczywa też na studencie, który samodzielnie wyszukuje sobie instytucję, do której chce wyjechać.

Wyjechać można kilka razy, pamiętając przy tym, by łączny czas mobilności nie przekroczył na danym poziomie studiów, wspomnianych wyżej 12 miesięcy.

Już od momentu aplikowania, aż do rozliczenia mobilności, student ma pełne wsparcie ze strony Koordynatora Wydziałowego, jak i Biura Współpracy Międzynarodowej. W trakcie samej mobilności student ma również pomoc opiekuna z Erasmus Student Network (największej międzynarodowej organizacji studenckiej).

Nie bez znaczenia jest również otrzymane ze środków Unii Europejskiej dofinansowanie. Jest ono zależne od kraju, do którego odbywa się mobilność. Poszczególne kraje zostały bowiem przyporządkowane przez Komisję Europejską do określonej grupy, w zależności od zamożności, jak i kosztów utrzymania. W chwili obecnej dofinansowanie jest na poziomie 450-520 EUR/m-c.

Na pewno warto podjąć wyzwanie uczestnictwa w programie. Pobyt na Erasmusie jest początkiem ciekawej przygody. Zmusza do wyjścia ze strefy komfortu, ale jednocześnie uczy przełamywania licznych barier np. językowych czy kulturowych. Samodzielny wyjazd uczy również gospodarowania finansami, które jest bardzo przydatne w dorosłym życiu. Uczy samodzielności i radzenia sobie z różnego typu wyzwaniami. Pozostawia niesamowite wspomnienia i przyjaźnie na lata.